HomeHome
Privacy statement

Privacy statement Van Schijndel Transport  TransMission B.V.

 

Dit privacy statement beschrijft de werkwijze van Van Schijndel Transport / TransMission met betrekking tot het verzamelen, het gebruik, het openbaar maken en de opslag van persoonlijke informatie (zoals hierna beschreven), die via deze website of op andere wijze beschikbaar komt.

 

Lees daarom aandachtig dit privacy statement voor u van onze website en online diensten gebruik maakt,

of persoonlijke gegevens op deze website invoert. De huidige website wordt beheerd door TransMission,

met  het hoofdkantoor gevestigd in Zoetermeer,  en namens  de leden van het  samenwerkingsverband

gezamenlijk "TransMission" of "wij", en valt onder de Nederlandse wetgeving.

 

Persoonlijke informatie

 

Voorbeelden van klantgegevens die wij verzamelen zijn; namen, gegevens over uw zending, adressen, e-

mailadressen  en  telefoonnummers.  De  door  TransMission verzamelde  informatie  bestaat  deels  uit

gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben ("Persoonlijke informatie").

 

Overdracht van Persoonlijke informatie

 

Om onze diensten uit te kunnen voeren, kan uw Persoonlijke informatie in uitzonderlijke situaties worden

doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte waar de wetten ter bescherming van

persoonsgegevens  minder  uitgebreid  zijn.  Daarnaast  kan  de  Persoonlijke  informatie  die  u  op  vrij

toegankelijke  delen  van  onze  website  ingeeft,  geraadpleegd  worden  door  personen  die  zich  buiten 

de Europese  Economische  Ruimte  bevinden,  waar  de  wetten  ter  bescherming  van  persoonsgegevens 

mogelijks minder uitgebreid zijn.

TransMission kan gedwongen worden om uw informatie door te geven aan lokale of nationale overheden

(ook buitenlandse), om te voldoen aan de toepasbare wetgeving dan wel om de levering van uw pakket 

bij de bestemmeling te bespoedigen.

 

Eerlijke en veilige verwerking van uw Persoonlijke informatie

Ons beleid is erop gericht alle nodige stappen te ondernemen, om ervoor te zorgen dat alle Persoonlijke

informatie  waarover  wij  beschikken, eerlijk  en  legaal  wordt  gebruikt.  Wij zullen  alle  nodige  stappen

ondernemen  om  dit  privacy statement te  implementeren  en  te  respecteren.  Al  onze  werknemers  en

dataverwerkers die toegang hebben tot Persoonlijke informatie zijn verplicht om de vertrouwelijkheid

van uw Persoonlijke informatie te respecteren.

 

Verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

 

TransMission verzamelt en bewaart informatie over elk pakket dat wij behandelen, zodat wij uw zendingen

op een efficiënte manier, conform afspraak en klantverwachting, kunnen leveren. TransMission gebruikt

de informatie over haar klanten, hun pakketten en hun verzendprofiel, om de diensten die wij aan onze

klanten  aanbieden,  te  leveren  of  te  verbeteren,  onze  klanten  in  te  lichten  over  mogelijks  interessante

aanvullende  diensten,  onze  rechtmatige  zakelijke  belangen  te  behartigen  (waaronder  het  maken  van

trendanalyses en marktstudies), prijzen en tarieven te bepalen, te factureren en de overheidsvoorschriften

na te leven die op ons of op de leden van TransMission van toepassing zijn. De Persoonlijke informatie die

we verzamelen, wordt uitsluitend gebruikt om onze diensten te leveren en we bewaren de informatie niet 

langer dan wettelijk is toegestaan en nodig is voor dit doel. 

 

Derden

 

Terwijl  we  informatie  over  onze  klanten  verzamelen  en  gebruiken,  kunnen  wij een  beroep  doen  op

onderaannemers  voor  de  verwerking  van  die  informatie  voor  de  in  de  vorige  paragraaf  vermelde

doeleinden. Daarnaast kunnen we de leden van TransMission vragen de informatie, voor die doeleinden,

in  onze  naam  te  verwerken.  Deze  leveranciers  en/of leden moeten  deze  informatie  geheimhouden en

mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bovendien kunnen wij, naarmate wij onze

activiteiten  uitbreiden, ondernemingen of  business  units  kopen  of  verkopen.  Als  onderdeel  van  deze

transacties kunnen gegevens van de klanten van die ondernemingen of business units, deel uitmaken van

de  overgedragen  bedrijfsmiddelen. Wij controleren  voortdurend  of  de  bepalingen  van  de  toepasbare

lokale  wetgeving  en  voorschriften  worden  nageleefd  door externe  verwerkers,  zoals  leveranciers  en

subcontractors, van de Persoonlijke informatie waarover wij beschikken.

 

TransMission website en online diensten

 

In  de  volgende  paragrafen  wordt  beschreven  hoe  wij de  Persoonlijke  informatie  op  de  TransMission

website en online diensten beschermen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u verstrekte informatie gebruiken om de inhoud

van onze site te verbeteren, om de site aan uw voorkeuren aan te passen, om (op uw verzoek) informatie

te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor de doeleinden die in dit privacy

statement worden vermeld. Wij kunnen uw Persoonlijke informatie doorgeven indien wij ertoe verplicht

zijn en/of worden door de toepasselijke wetgeving, rechterlijke uitspraken of overheidsreglementeringen.

 

Verzamelen van Persoonlijke informatie op de TransMission website en online diensten

 

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen van deze website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen

of informatie over zichzelf vrij te geven. Om sommige van onze interactieve services te kunnen gebruiken,

zullen zij zich echter moeten identificeren. Op deze website en onze online diensten, kan TransMission de

gebruikers vragen Persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie kan mogelijks gedeeld worden

met de leden van het samenwerkingsverband en subcontractors.

 

Actief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

 

Tijdens  uw  bezoek  aan  deze  website en  onze  online  diensten, kan TransMission actief  informatie

verzamelen over  de  bezoekers, door  specifieke  vragen  te  stellen  en  u  de  mogelijkheid  te  bieden

rechtstreeks  met  ons  te  communiceren  via  e-mail of  op  andere  elektronische  wijze.  Sommige  van  de

gegevens die u op de website ingeeft, kunnen Persoonlijke informatie zijn. Voor bepaalde onderdelen van

deze  website,  kunt  u  gevraagd  worden  Persoonlijke  informatie  in  te  geven  om bepaalde  functies  te

gebruiken (zoals e-mail, toegang tot beveiligde online diensten). Als deze informatie wordt gevraagd, zal

worden aangegeven welke informatie vereist is en voor welk doel.

 

Passief verzamelen van Persoonlijke informatie en doel

 

Wanneer  u  door  een  website  navigeert,  kan  bepaalde  informatie  passief  worden  ingezameld  (d.w.z.

zonder  dat  u  deze  informatie bewust doorgeeft)  door  middel  van  diverse  technologisch  hulpmiddelen

zoals Internet Protocol (IP) adressen, cookies (zie volgende paragraaf), metatags en navigatiegegevens.

 

Deze website maakt gebruik van Internet Protocol (IP) adressen. Een IP-adres is een nummer dat aan uw

computer wordt toegewezen door uw Internet Service Provider om u toegang te verlenen tot het internet.

Wij  maken  gebruik  van  uw  IP-adres  om  problemen  met  onze  server  te  onderzoeken,  om  statistische

informatie  in  te  zamelen,  om  de  snelste  verbinding  tussen  uw  computer  en  onze website en  online

diensten te bepalen, en om de site te beheren en te verbeteren.

 

Beveiliging

 

TransMission neemt  alle  redelijke  veiligheidsmaatregelen  om  uw  Persoonlijke  informatie  die  via  de

TransMission website en  online  diensten wordt  verzameld, te  beschermen  tegen  verlies,  misbruik,

ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, aanpassing of vernietiging. Wees u ervan bewust dat geen

enkele internetconnectie 100% veilig of storingsvrij is. In het bijzonder kunnen e-mails die vanaf of naar

deze  website  worden  verzonden  niet  beveiligd  zijn.  U  dient  bijgevolg  zorgvuldig  te  bepalen  welke

informatie u via e-mail of op andere wijze elektronisch doorgeeft. Indien u bovendien paswoorden, ID-

nummers of andere toegangsmodaliteiten gebruikt op deze website of voor toegang tot beveiligde online

diensten, bent u zelf verantwoordelijk voor hun beveiliging.

 

Toegang en correctie

 

Contacteer  uw  lokale  TransMission vestiging  om  te  weten  welke  Persoonlijke  informatie  TransMission

over u heeft verzameld. We beantwoorden uw verzoek binnen de 4 weken. Indien wij uw Persoonlijke

informatie niet kunnen vrijgeven, geven wij steeds de redenen op voor deze weigering. Om over correcte,

up-to-date en volledige Persoonlijke informatie te beschikken, vragen wij u ons elke onjuiste informatie te

melden. Wij passen vervolgens de onjuiste of verouderde informatie aan.

 

Cookies

 

Cookies  zijn  kleine  tekstbestandjes  die  van  een  website  naar  de  browser  van  de  gebruiker  worden

verzonden en lokaal op de harde schijf worden opgeslagen. Cookies maken het web gebruik gemakkelijker

omdat zij de status, het gebruik, de voorkeuren en andere nuttige informatie over de gebruiker opslaan

en beheren. De standaardinstelling van de meeste browsers is om cookies te accepteren. De gebruikers

kunnen deze instelling echter aanpassen wanneer ze de cookies willen weigeren of gewaarschuwd willen

worden wanneer de cookies worden verzonden. Zie de laatste paragraaf “Cookiebeleid van TransMission”

voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken

 

Links naar andere websites

 

Voor  het  gemak  van  de  gebruiker  werden  op  deze  website  links  of  referenties  naar  andere  websites

toegevoegd. TransMission  is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van die externe

websites en dit privacy statement is in geen geval van toepassing op deze websites. We raden u aan de

privacy statements te lezen van elke website die u bezoekt.

 

E-mailadres

 

Indien u een e-mail stuurt of uw e-mailadres achterlaat, houden wij uw e-mailadres bij. Dit adres zal enkel

worden  gebruikt  om  u  te  informeren  zoals  aangegeven.  Wenst  u  niet  langer dat  uw e-mail wordt

bijgehouden, dan kunt u dit kenbaar maken via ons contactformulier. Klik hier voor het contactformulier.

 

Aanpassing

 

TransMission behoudt zich  het  recht  voor  om deze  privacyverklaring  naar  eigen  goeddunken  aan te

passen, zonder een voorafgaande waarschuwing over de wijziging of herziening van dit privacy statement.

 

>>>> Indien van toepassing <<<<

 

Cookiebeleid van TransMission

 

TransMission gebruikt cookies  en soortgelijke  technologieën in onze website en online  diensten. In dit

Cookiebeleid  verwijzen  wij  simpelweg  naar  deze  cookies  en  soortgelijke  technologieën  met  de  term

'cookies'. Dit Cookiebeleid zet uiteen wat cookies zijn, hoe wij ze gebruiken en hoe u cookies kunt beheren.

Door  deze  site  te  gebruiken,  gaat  u  akkoord  met  het  gebruik  van  cookies  zoals  beschreven  in  dit

Cookiebeleid.  Indien  u  of  uw  sitebeheerder  cookies  hebben  uitgeschakeld,  zal  de  website  nog  wel

functioneren, maar zullen enkele onderdelen van de website  (waaronder de verzendapplicaties  en het

volgen van pakketten) niet werken.

 

Wat zijn cookies?

 

Cookies  zijn  kleine  tekstbestanden  die  meestal  bestaan  uit  letters  en  cijfers.  Cookies  worden  op  uw

apparaat  geplaatst als u een website  bezoekt. Ze  worden breed ingezet op vele websites  en voor vele

doeleinden.  Cookies  kunnen  bijvoorbeeld  nodig  zijn  om  een  website  te  laten  functioneren  of  om  een

gepersonaliseerde ervaring aan te bieden.

 

Welke soorten cookies gebruikt TransMission?

 

De cookies die wij op onze website en voor onze online diensten gebruiken, zijn onder te verdelen in vier

verschillende categorieën: essentiële cookies, functionele cookies, analyse-cookies en advertentiecookies.

Essentiële cookies Deze cookies zijn nodig om onze websites goed te laten functioneren. (Bijvoorbeeld:

om  het  mogelijk  te  maken  dat  u  kunt  inloggen  op  bepaalde  gedeelten  van  onze  website  of  dat  u  het

winkelwagentje kunt gebruiken.) Het uitschakelen van deze cookies is van invloed op het functioneren van

de sites en kan er zelfs voor zorgen dat sommige functies en diensten niet beschikbaar zijn.

Functionele cookies Deze cookies  zorgen  ervoor  dat  onze  sites  uw  voorkeuren  kunnen  onthouden. Zo

kunnen wij u gepersonaliseerde inhoud aanbieden. (Bijvoorbeeld: inhoud in uw voorkeurstaal of voor uw

regio.)

 

Analyse-cookies Deze  cookies  helpen  ons  bij  het  verbeteren  en  optimaliseren  van  onze  sites.

(Bijvoorbeeld:  wij  kunnen  deze  cookies  gebruiken  om  ervoor  te  zorgen  dat  bezoekers  makkelijk  de

informatie kunnen vinden waarnaar zij op zoek zijn.) Eén manier waarop wij dit doen, is door bezoekers te

volgen en te tellen en zo te analyseren hoe zij de site gebruiken. Analyse-cookies geven ons ook inzicht in

de prestaties van onze advertentiecampagnes, waardoor wij de campagnes kunnen verbeteren en onze

sites kunnen optimaliseren voor diegenen die op advertenties klikken.

 

Wij  gebruiken  ook  diensten  van  derden  (zoals  Google  Analytics)  om  geaggregeerde  gegevens  te

verzamelen over bezoekers van onze website. Deze  diensten van derden gebruiken cookies om ons te

voorzien van informatie over uw bezoek aan deze website (bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de locatie

van  waaruit  u  deze  website  bezocht  en  het  aantal  pagina's  dat  u  hebt  bezocht  op  deze  website).  Wij
gebruiken  deze  informatie  om  de  presentatie  en  inhoud  van  deze  website  te  verbeteren.  Let  op:  op

gegevens die worden verzameld door diensten van derden buiten www.trans-mission.nl  – indien het geval

– is dit Cookiebeleid niet van toepassing, maar geldt het privacy statement van de betreffende derde partij.

 

Meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens verwerkt, kunt u vinden op 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

 

Als u Google Analytics wilt uitschakelen in uw browser, ga dan naar 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Advertentiecookies Deze  cookies  registeren  uw  online  activiteiten,  waaronder  uw  bezoeken  aan  onze

sites, de pagina's die u hebt bezocht en de links en advertenties waarop u geklikt heeft. Zo kunnen wij de

inhoud die wij tonen op onze sites relevanter maken voor u en kunnen wij en onze serviceaanbieders u

voorzien van advertenties en andere communicatie die ontworpen zijn om aan te sluiten bij uw interesses.

Voor welke doeleinden gebruikt TransMission cookies?

 

Wij en onze serviceaanbieders kunnen cookies voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

 

  • Om ons en derden te helpen informatie te verkrijgen over uw bezoeken aan onze sites.

  • Om uw zendingen te verwerken.

  • Om uw bezoekpatronen te analyseren en onze sites te verbeteren.

  • Om advertenties, communicatie en inhoud van ons en derden aan te bieden op onze sites en op

 

de sites van derden, die aansluiten bij uw interesses.

 

  • Om uw taalinstellingen en andere voorkeuren te onthouden.

  • Om u te helpen de informatie te vinden die u zoekt.

  • Om een veilige en beschermde dienst voor online transacties te bieden.

  • Om  te  meten  hoeveel  mensen  onze  sites  bezoeken  en  hoe  ze  deze  gebruiken,  om  onze  sites

 

efficiënt te laten functioneren, en om meer inzicht te verkrijgen in ons publiek.

 

  • Om een lijst te zien met alle cookies, én hun doeleinden, die gebruikt worden op de website en

 

online diensten van TransMission, klikt u hier <hyperlink naar relevante pagina toevoegen> .

 

Wie plaatst cookies op mijn apparaat?

 

Cookies  kunnen  op  uw  apparaat  geplaatst  worden  door  TransMission als  sitebeheerder.  Deze  cookies

worden 'first party cookies' genoemd. Sommige cookies worden op uw apparaat geplaatst door een derde,

een andere partij dan TransMission. Deze cookies worden 'third party cookies' genoemd. (Bijvoorbeeld:

een partner van TransMission kan ‘third party cookies’ plaatsen om een online service mogelijk te maken).

 

Contactgegevens

 

Als u aanvullende vragen hebt over dit Cookiebeleid, gaat u naar de pagina Contact van deze website.

 

Wijzigingen

 

TransMission heeft het recht dit Cookiebeleid naar eigen inzicht aan te passen. Daarom verzoeken wij u

om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te bekijken. Voor het laatst bijgewerkt in: april 2018.

Van Schijndel Transport BV

Industrieweg 1
5268 BC Helvoirt 
Tel.: +31 (0)411 64 21 73
Fax.: +31 (0)411 64 23 79
E-mail: info@van-schijndel.nl